در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 6 مرداد 1400
 • اساسنامه انجمنهای علمی دانشکده

   

  انجمن علمی:

  این انجمن در جهت ارتقاء سطح دانش و آگاهی علمی دانشجویان در قالب شش مجموعه (نقشه کشی و معماری، کامپیوتر، حسابداری، گرافیک، طراحی دوخت، تربیت بدنی ) در دانشکده مشغول به فعالیت می‌باشد از جمله برنامه‌های آموزشی و پژوهشی هر انجمن به صورت سمینار، کارگاههای آموزشی، برگزاری آزمونهای کارشناسی و کارشناسی ارشد، کلاسهای تخصصی، بازدید، مسابقات علمی، ارائه پایان نامه‌ها و برگزاری جشنهای فارغ التحصیلی می‌باشد.

  آئین نامه اجرایی انجمنهای علمی دانشجویی دانشکده

  به منظور توسعه و تقویت روحیه پژوهش و نشاط علمی دانشجویان خلاق و علاقمند به فعالیت‌های جمعی علمی، پژوهشی و حمایت و هدایت آنان و بر اساس آئین نامه شماره 11588/11 مورخ 15/7/77 و اصلاحیه شماره 4280/4 مورخ 8/8/87 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، انجمنهای علمی دانشجویی طبق مفاد این آئین نامه در دانشکده  فنی و حرفه ای دختران  سنندج  تشکیل و فعالیت خواهند نمود.

  ماده 1- اهداف

  1-1-      فراهم آوردن زمینه‌ای مناسب برای ظهور استعدادهای پژوهشی، برانگیختن خلاقیتها و شکوفایی علمی دانشجویان

  1-2-     نهادینه ساختن فعالیتهای فوق برنامه علمی و پژوهشی دانشجویان

  1-3-     افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های علمی و پژوهشی

  1-4-   شناسایی دانشجویان مبتکر  و پژوهشگر به منظور تقویت و بهره‌گیری  از آنان برای ارتقای فعالیت‌های علمی، پژوهشی دانشگاه

  1-5-    تقویت پیوندهای دانشگاه و نهادهای مختلف اجتماعی و اجرایی  با بهره‌گیری از توان دانشجویان

  1-6-   پرورش توانایی انجام فعالیتهای گروهی در دانشجویان و کسب تجربه‌های اجرایی و کارآفرینی توسط آنها

  ماده 2- ارکان 

  انجمن علمی دانشجویی متشکل از دانشجویان علاقمند به مشارکت در فعالیتهای فوق برنامه علمی و پژوهشی هریک از گروههای آموزشی دانشکده می‌باشد که براساس مفاد آئین نامه تشکیل می‌گردد.

  تبصره: درموارد خاص و در صورت تصویب کمیته نظارت و حمایت از انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده تشکیل انجمنهای بین رشته‌ای نیز مجاز خواهد بود.

  2-2- شورای مدیریت انجمن علمی دانشجویی

  2-2-1- اعضای انجمن‌های علمی از طریق انجام انتخابات از بین خود، 5 نفر را کسب اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی شورای مدیریت و دو نفر را بعنوان عضو علی البدل انتخاب می‌کنند که با حکم مدیر گروه ذیربط برای مدت یک سال فعالیت می‌نمایند.

  تبصره: حکم اعضای شورای مدیریت انجمن‌های بین رشته‌ای توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده شریعتی صادر خواهد شد.

  2-2-2- شورای مدیریت یک نفر از اعضای شورا  را بعنوان دبیر شورا انتخاب می‌کند که براساس شرح وظایف مندرج در آئین نامه داخلی انجمن فعالیت می‌کند . دبیر شورا  نماینده انجمن گروه در شورای دبیران انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده شریعتی خواهد بود.

  2-2-3- فراخوان تشکیل انجمن‌های علمی دانشجویی در اولین دوره توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده و با همکاری مدیر گروه ذیربط صورت می‌گیرد.

  2-2-4- مدیر گروه ناظر بر ثبت نام برای عضویت در انجمن و انجام انتخابات بوده و صورتجلسه مربوطه را جهت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده شریعتی ارسال می‌کند.

  2-2-5- اولین شورای مدیریت انجمن پس از صدور حکم اعضا توسط مدیر گروه نسبت به اخذ مجوز فعالیت از معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده شریعتی اقدام می‌کند.

  تبصره: انجمن‌های علمی دانشجویی که قبلاً تشکیل شده و فعالیت می‌کنند  نیز  باید نسبت به اخذ مجوز از معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده شریعتی اقدام نمایند.

  2-3- شورای دبیران

  به منظور هماهنگی و نظارت بر فعالیتهای انجمن‌های علمی دانشجویی، دو شورا با عنوان شورای دبیران انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده شریعتی و شورای دبیران انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده  می‌شود.

   

  2-3-1- شورای دبیران دانشکده

  در دانشکده شورایی متشکل از دبیران انجمن‌های گروهها برای هماهنگی فعالیتهای انجمن‌های علمی دانشجویی تشکیل می‌شود.

  تبصره 1: در دانشکده پس از تشکیل شورای دبیران انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده، یک نفر از اعضای شورا بعنوان دبیر شورا و نماینده شورا جهت شرکت در شورای دبیران انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده انتخاب و معرفی می‌شود.

  تبصره 2: در دانشکده پس از تشکیل شورای دبیران انجمنهای علمی دانشجویی یک نفر از اعضای شورا به عنوان دبیر شورا انتخاب و دو نفر از اعضای شورا جهت شرکت در کمیته نظارت و حمایت از انجمنهای علمی دانشجویی انتخاب و معرفی می‌شوند.

  تبصره 3: دبیر شورا بعنوان نماینده شورای دبیران در شورای دبیران انجمنهای علمی دانشجویی حضور خواهد یافت.

  ماده 3 ـ شرایط عضویت در انجمن

  دانشجویان متقاضی عضویت در انجمن و شوراهای مربوط باید دارای حداقل یکی از شرایط زیر باشند :

  3ـ1ـ دارا بودن معدل کل معادل یا بالاتر از میانگین معدل گروه ذیربط

  تبصره : دانشجویان ورودی سال جدید، در نیمسال اول می‌توانند در انجمن عضو شوند و ادامه عضویت این افراد در نیمسالهای بعدی منوط به کسب حدنصاب معدل مذکور خواهد بود.

  3ـ2ـ داشتن سابقه اجرا یا مشارکت در اجرای حداقل یک طرح پژوهشی

  3ـ3ـ تألیف یا مشارکت در تهیه و انتشار حداقل یک مقاله کامل علمی

  تبصره : انتشار مقاله کامل در نشریات انجمنهای علمی دانشجویی که مورد تأیید گروه ذیربط باشد مورد قبول خواهد بود.

  3ـ4ـ مشارکت در تألیف یا ترجمه حداقل یک کتاب علمی

  3ـ5ـ دانشجوی ورودی المپیادی

  تبصره : دانشجویان سایر رشته‌ها و دانشکده‌ها با موافقت شورای مدیریت انجمن می‌توانند با احراز شرایط عضویت بصورت عضو وابسته پذیرفته شوند که می‌توانند در کلیه برنامه‌ها و فعالیتهای انجمن شرکت داشته باشند ولی در امور اجرایی و انتخابات انجمن حق رأی و کاندیدا شدن را ندارند.

  ماده 4ـ کمیته نظارت و حمایت

  براساس ماده پنج آئین نامه وزارتی، کمیته نظارت و حمایت از انجمنهای علمی دانشجویی در دانشکده تکمیل می‌شوند.

  اعضای کمیته عبارتند از:

  1ـ معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده (رئیس کمیته)

  2ـ یک نفر از مدیران حوزه معاونت پژوهشی با معرفی معاون پژوهشی دانشکده

  3ـ مدیر امور دانشجویی یا مدیر امور فرهنگی به انتخاب معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

  4ـ دو نماینده از شورای دبیران انجمنهای علمی دانشجویی دانشکده

  5ـ مدیر امور انجمنهای علمی دانشجویی دانشکده

  تبصره 1: اعضای کمیته به پیشنهاد معاونت دانشجویی و با حکم رئیس دانشکده به مدت یک سال منصوب می‌شوند.

  اعضای کمیته عبارتند از :

  1.  معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده

  2.  معاون پژوهشی دانشکده

  3.  یک نفر نماینده شورای دبیران انجمنهای علمی دانشجویی

  تبصره: اعضای کمیته به پیشنهاد معاونت دانشجویی و با حکم ریاست دانشکده به مدت یک سال منصوب می‌شوند.

    ماده 5- شرح وظایف واختیارات

    5-1- وظایف شورای مدیریت انجمن

   5-1-1- اخذ مجوز فعالیت از معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده شریعتی

   5-1-2 – برنامه ریزی و پیگیری فعالیت‌های انجمن

   5-1-3- ارائه گزارش عملکرد انجمن  هر 6 ماه یک بار به شورای دبیران دانشکده

   5-1-4- جذب دانشجویان علاقمند و خلاق و ایجاد انگیزه جهت انجام فعالیت‌های علمی و پژوهشی در بین دانشجویان

   5-1-5- برقراری ارتباط مستمر با انجمن‌های علمی مشابه در سایر دانشگاه‌ها و انجمن‌های علمی و تخصصی در دانشگاه‌ها و جامعه

  5-1-6-  تلاش جهت برقراری ارتباط بین انجمن و نهادها و سازمانهای خارج از دانشکده جهت جذب کمک‌ها و امکانات و نیز مشارکت در انجام طرحهای کاربردی

  5-1-7- تدوین یا اصلاح و پیشنهاد آئین نامه داخلی انجمن جهت تصویب به شورای دبیران دانشکده شریعتی

  5-1-8- تشکیل کمیته‌های مختلف نظیر آموزش و پژوهش، تیم‌های مسابقات علمی، نشریه، روابط عمومی و .... نظارت بر عملکرد کمیته‌ها

  5-1-9- فراهم نمودن زمینه های فعالیت و مشارکت اعضا برای تهیه و چاپ مقالات علمی

  5-1-10- تولید و انتشار نشریه علمی 

  تبصره1:انتشار نشریه برابر ضوابط کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی اداره کل امور فرهنگی دانشکده خواهد بود.

  تبصره2: انجمن علمی دانشجویی می‌تواند پس از انتشار دو شماره از نشریه، درخواست خود را برای تعیین اعتبار علمی نشریه به دبیرخانه کمیته نظارت و حمایت ارائه نماید. کمیته نظارت و حمایت برابر آئین نامه ذیربط اقدام خواهد کرد.

  5-1-11- اطلاع رسانی جهت شرکت دانشجویان در مسابقات و همایش‌های علمی

  5-1-12- برگزاری یا همکاری در اجرای جشنواره‌های علمی‌، سخنرانی‌ها و همایش‌های علمی، مسابقات علمی، کارگاهها و دوره‌های آموزشی، تخصصی و پژوهشی

  5-9-13- همکاری با گروه ذیربط در برنامه‌ریزی و برگزاری بازدیدها و سفرهای علمی

  5-9-14- برنامه‌ریزی برای تشکیل تیم‌های علمی دانشجویی به منظور شرکت در مسابقات علمی داخلی و خارجی با همکاری اساتید علاقمند.

  5-9-15- فراهم آوردن  زمینه‌های مشارکت و همکاری دانشجویان در طرح‌های پژوهشی و حمایت از طرح‌های ابداعی و ابتکاری دانشجویان

  5-1-16- حفظ و نگهداری وسایل و تجهیزات انجمن

  5-1-17- برگزاری انتخابات دوره بعد شورای مدیریت انجمن با نظارت مدیر گروه و شورای دبیران انجمن‌های

  علمی دانشجویی دانشکده

  5-1-18- تلاش در جهت توسعه همکاری و ارتباط مستمر با مدیر و اعضای هیأت علمی گروه ذیربط

  5-1-19- انعکاس اخبار و گزارشات فعالیت‌های انجمن بصورت مستمر به مدیریت امور انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده و دفتر امور انجمن‌های علمی دانشجویی اداره کل امور دانشجویان داخل .

   5-2- وظایف شورای دبیران انجمن‌های علمی دانشکده

  5-2-1- نظارت بر انتخاب انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده شریعتی با هماهنگی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده شریعتی

  5-2-2- تدوین و تصویب آئین‌نامه داخلی شورای دبیران دانشکده شریعتی و تصویب آئین‌نامه داخلی انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده

  5-2-3- ایجاد هماهنگی، نظارت بر فعالیت انجمن‌ها، رسیدگی به اختلافات احتمالی بین انجمن‌های دانشکده شریعتی و تلاش برای حل مسائل و مشکلات

  5-2-4- انتخاب دبیر و نماینده شورای دبیران دانشکده برای شرکت در شورای دبیران انجمن‌های دانشکده

  5-2-5- بررسی و تصویب پیشنهادهای انجمن‌ها در خصوص برگزاری کارگاه‌های آموزشی و تخصصی، جشنواره‌ها، سخنرانی‌ها و همایش‌های علمی که در سطح دانشکده شریعتی برگزار می‌شوند و ارائه آن به معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده شریعتی جهت تأیید یا طرح و تصویب در کمیته نظارت دانشکده

  5-2-6-  ارائه گزارش عملکرد انجمن‌های علمی دانشکده به کمیته نظارت و حمایت دانشکده

  5-2-7- نظارت به عملکرد مالی انجمن‌ها

  5-3- وظایف شورای دبیران انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده

  5-3-1- تصویب آئین نامه داخلی شورای دبیران انجمن‌های دانشکده

  5-3-2- تدوین برنامه‌های کلی و پیشنهادات لازم برای ارتقاء سطح فعالیت‌های انجمن‌ها و ارائه آن برای تأیید به کمیته نظارت و حمایت دانشکده

  5-3-3- بررسی و تصویب پیشنهادهای انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده در خصوص فعالیت‌های علمی (ملی- بین المللی)

  5-3-4- ارائه گزارش عملکرد سالیانه انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده به کمیته نظارت و حمایت دانشکده

  5-3-5- ایجاد ارتباط با شورای دبیران انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاهها

  5-3-6- انتخاب یک نفر از اعضا بعنوان دبیر شورا  

  5-3-7- انتخاب دو نفر نماینده شورای دبیران انجمن‌های علمی دانشکده برای شرکت در کمیته نظارت و حمایت دانشکده

  5-3-8- برگزاری نشست‌های ادواری و سالیانه انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده

  5-3-9-  همکاری و هماهنگی مستمر با مدیریت امور انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده و دفتر امور انجمن‌های علمی دانشجویی وزارت متبوع

   -4- وظایف و اختیارات کمتیه نظارت و حمایت از انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده

  5-4-1- نهادینه ساختن فعالیت انجمن‌ها از طریق بررسی و تصویب آئین‌نامه، ساختارهای پیشنهادی و دیگر موارد ارجاعی از سوی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده

  5-4-2- تصویب برنامه‌ها و بودجه سالیانه پیشنهادی از طرف معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده

  5-4-3- بررسی عملکرد انجمن‌ها و نظارت بر روند امور و برنامه‌های آنها

  5-4-4- بررسی و تصویب آن دسته از برنامه‌ها و فعالیت‌های انجمن‌ها که در سطح بین دانشگاهی، ملی یا بین‌المللی برگزار می‌شود.

  ماده 6-کمیتـه نظارت و حمـایت از انجمن‌های علمی دانشجویی دانشکده می‌تواند هر گونه اصلاح و تجدید نظر لازم در مفاد آئین نامه حاضر را معمول و دیگر آئین‌نامه‌ها و شیوه نامه‌های اجرایی را بررسی و تصویب نماید.

   

  نظرات کاربران